AKTUALNOŚCI

Regulamin amatorskiego połowu ryb – Wody Polskie

regulamin wody polskie

W poniższym wpisie zebraliśmy wszystkie regulaminy jakie obowiązują w poszczególnych obwodach Wód Polskich i umieściliśmy w jednym wpisie. Zawsze łatwiej będzie można odnaleźć obwód, który nas interesuje i sprawdzić jaki regulamin amatorskiego połowu ryb akurat tam obowiązuje. Dodać trzeba, że każdy z obwodów Wód Polskich posiada inny regulamin, który trzeba znać wybierając się na ryby na łowisko w danym obwodzie. Poniżej znajduje się rozwijalna lista obwodów rybackich Wód Polskich. Po kliknięciu pokaże rozwinie nam się regulamin jaki panuje w tym obwodzie.

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU

1Łowiska wędkarskie w obwodach rybackich działają w ramach gospodarki wędkarsko – rybackiej prowadzonej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Białymstoku).

2.Gospodarka wędkarsko – rybacka prowadzona jest w obwodach rybackich zgodnie z wykazem, zamieszczonym na stronie bialystok.wody.gov.pl w zakładce Łowiska RZGW, LISTA OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W BIAŁYMSTOKU DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, stanowiącym Załącznik A do niniejszego Regulaminu.

3. Prawo do amatorskiego połowu ryb rocznego w 2023 roku w obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Białymstoku nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb, kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym), a w przypadku młodzieży do lat 18 dla potwierdzenia zastosowanej ulgi aktualną legitymację szkolną. Imienne zezwolenia roczne wydawane są przez RZGW w Białymstoku na warunkach określonych w Zasadach sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Białymstoku.

4. Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Białymstoku nabywają również osoby, które posiadają przy sobie kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz imienne zezwolenie „Nasze Łowiska” na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie albo imienne zezwolenie „Opłata Krajowa” na amatorski połów ryb wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

5. Prawo do amatorskiego połowu ryb okresowego w 2023 roku w obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Białymstoku nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb, kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokument stwierdzający dokonanie opłaty za połów.

6. Wymiary gospodarcze ryb, okresy ochronne oraz metody połowu obowiązują zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (tekst jednolity Dz.U. 2018.2003) z następującymi wyjątkami: na rzece Łojewek, rzece Skroda i rzece Jarka z dopływami amatorski połów ryb dozwolony jest tylko przy użyciu przynęt sztucznych.

7. W obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Białymstoku zabroniony jest połów ryb metodą trollingową.

8. Dyrektor RZGW w Białymstoku wprowadza następujące limity dobowe (0.00 – 24.00) ryb do zabrania z łowiska: 

szczupak, sandacz – 2 szt. (łącznie)

węgorz, sum – 2 szt. (łącznie);

miętus – 10 szt.;

okoń – 15 szt.;

pstrąg potokowy – 1szt.;

brzana – 1 szt.;

jaź, kleń – 5 szt. (łącznie);

lin – 4 szt.

9. Dyrektor RZGW w Białymstoku dopuszcza zabranie z łowiska ryb na które nie ustanowiono ilościowego limitu połowu, w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby. Limity nie dotyczą: krąpia, karasia srebrzystego i leszcza.

10. Zabroniony jest amatorski połów ryb w rezerwacie „Mazury” w obwodzie rybackim jeziora Łaźno w  zlewni rzeki Ełk nr 1.

11. Zastrzega się, że w uzasadnionych przypadkach Dyrektor RZGW w Białymstoku kierując się potrzebą (ochrony populacji poszczególnych gatunków ryb) może wprowadzać okresowo obostrzenia dotyczące zwiększenia wymiaru ochronnego i zmniejszenia limitu połowu ryb, a także będzie mógł wprowadzać górne wymiary gospodarcze.

12. Ponadto w celu ochrony stad podstawowych o ile zajdzie taka potrzeba Dyrektor RZGW w  Białymstoku może czasowo wprowadzać zasadę złów i wypuść dla poszczególnych gatunków.

13. W przypadku pogarszającego się stanu jakości wód obwodu rybackiego Dyrektor RZGW w Białymstoku w drodze ogłoszenia może wprowadzić ograniczenia w ilości stosowanych zanęt lub wprowadzić całkowity zakaz ich stosowania. Wprowadzenie takiego ograniczenia nie wymaga zmiany regulaminu.

14. Złowione ryby przeznaczone do przechowywania w stanie żywym należy przetrzymywać wyłącznie w  siatkach wykonanych z miękkiej tkaniny rozpiętej na sztywnych obręczach. Ryby z rodziny łososiowatych przeznaczone do zabrania muszą zostać uśmiercone bezpośrednio po złowieniu. Zabrania się obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

15. Ryby łososiowate złowione inną metodą niż sztuczna przynęta należy natychmiast uwolnić.

16. Na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi należy stosować się do zakazów wynikających z Planu Ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.\

17.Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odstępy, wynoszące: dla metody gruntowej i spławikowej nie mniej niż 10 m, dla metody spinningowej i muchowej nie mniej niż 25 m. Dla połowów prowadzonych z łodzi 25 m. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

18. Wędkarz zobowiązany jest utrzymywać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 5 m, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

19. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody wędkarskie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie Dyrektora RZGW w Białymstoku.

20. Na stronie internetowej wody.gov.pl znajduje się druk rejestru połowy ryb. Wypełniony rejestr przez Wędkarza należy przesłać droga mailową na adres lub pocztą tradycyjną  w terminie do dnia 31.01 w roku następującym po roku w którym dokonywano połowu ryb.

21. Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: strażników Państwowej Straży Rybackiej, strażników Społecznej Straży Rybackiej, funkcjonariuszy Policji i upoważnionych pracowników PGW WP RZGW w Białymstoku. Na żądanie kontrolujących, wędkarz ma obowiązek okazać wymagane niniejszym Regulaminem dokumenty oraz sprzęt wędkarski, złowione ryby i posiadane przynęty.

22. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie śródlądowym i jest podstawą do ukarania sprawcy.

23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem połowu obowiązują przepisy: ustawy z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz.U. 2022.883), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (tekst jednolity Dz.U. z 2018.2003), a także ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2022.916), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (tekst jednolity Dz.U. 2021.2233) oraz Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. 2022.1360).

24. Osoby posiadające wykupione zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach użytkowanych przez RZGW w Białymstoku biorą pełna odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu również przez osoby przebywające wspólnie z nią na łowisku.

25. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb jak również za osoby wspólnie przebywające z nimi na łowisku.

26. Zezwolenie roczne jest ważne od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

27. Wykupienie zezwolenia na wędkowanie w obwodach użytkowanych przez RZGW w Białymstoku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zapoznaniem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W BYDGOSZCZY DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB:

 

1. Łowiska wędkarskie działają w obwodach rybackich w ramach gospodarki wędkarsko – rybackiej prowadzonej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Bydgoszczy).

2. Gospodarka wędkarsko – rybacka prowadzona jest w obwodach rybackich zgodnie z wykazem, zamieszczonym na stronie bydgoszcz.wody.gov.pl w zakładce ŁOWISKA RZGW, pt. LISTA OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W BYDGOSZCZY DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB zwanym dalej LISTĄ OBWODÓW, stanowiącym Załącznik A do niniejszego Regulaminu.

3. Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich zgodnych z LISTĄ OBWODÓW w danym roku kalendarzowym nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Bydgoszczy, kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym). Imienne zezwolenia roczne wydawane są przez RZGW w Bydgoszczy na warunkach określonych w ZASADACH SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W BYDGOSZCZY

4. Prawo do okresowego (1,3,14 – dniowego) amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich zgodnych z LISTĄ OBWODÓW nabywają osoby, które wypełnią druk zezwolenia okresowego pobrany ze strony bydgoszcz.wody.gov.pl. w zakładce ŁOWISKA RZGW – ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ… Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.

5. Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Bydgoszczy nabywają również osoby, które posiadają przy sobie kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz imienne zezwolenie „Nasze Łowiska” na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie albo imienne zezwolenie „Opłata Krajowa” na amatorski połów ryb wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie..

6. Wymiary gospodarcze ryb, okresy ochronne oraz metody połowu obowiązują zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2003).

7. Dozwolony jest amatorski połów ryb przez osoby nieletnie poniżej 14 roku życia nieposiadającej karty wędkarskiej pod nadzorem osoby pełnoletniej/opiekuna będącego uprawnionym do amatorskiego połowu ryb na wodach udostępnionych do amatorskiego połowu ryb przez Dyrektora RZGW w Bydgoszczy pod warunkiem:

 • posiadania przez nieletniego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • obecności opiekuna przez cały czas wędkowania;
 • stosowania przez osobę nieletnią i opiekuna łącznie do dwóch wędek niezależnie od metody.

8. Na wszystkich wodach zgodnych z LISTĄ OBWODÓW zabroniony jest połów ryb metodą trollingową.

9. W obwodach lub ich częściach obejmujących wody pstrągowe zabroniony jest połów od zmierzchu do świtu. Wody pstrągowe określone są na LIŚCIE OBWODÓW.

10. W obwodach lub ich częściach obejmujących wody pstrągowe dozwolony jest tylko połów na przynęty sztuczne metodami muchową i spinningową.

11. Dopuszcza się wędkowanie z jednostki pływającej po wniesieniu stosownej opłaty w porze dziennej w okresie od 1 maja do 15 grudnia, a w porze nocnej w okresie od 1 czerwca do 15 września. Niezależnie od wskazanych terminów w sytuacji wystąpienia pokrywy lodowej na łowisku obowiązuje zakaz wędkowania z jednostki pływającej.

12. W obwodach obejmujących wody sandaczowe dopuszcza się wędkowanie z jednostki pływającej po wniesieniu stosownej opłaty w porze dziennej w okresie od 1 czerwca do 15 grudnia, a w porze nocnej w okresie od 1 czerwca do 15 września.  Wody sandaczowe określone są w LIŚCIE OBWODÓW.

13. Dyrektor RZGW w Bydgoszczy wprowadza następujące limity dobowe (0.00 – 24.00) ryb do zabrania z łowiska w obwodach rybackich udostępnionych do amatorskiego połowu ryb:

 • szczupak, sandacz – 2 szt. (łącznie);
 • węgorz, sum, karp – 2 szt.(łącznie);
 • okoń – 5 szt.;
 • pstrąg potokowy – 1 szt.;
 • lin karaś pospolity – 3 szt.(łącznie).

14. Dyrektor RZGW w Bydgoszczy dopuszcza zabranie z łowiska ryb na które nie ustanowiono ilościowego limitu połowu, w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby. Limity nie dotyczą krąpia i karasia srebrzystego.

15. Dyrektor RZGW w Bydgoszczy wprowadza następujące dolne limity wielkościowe poławianych ryb:

Lp.

gatunek

nazwa łacińska

dolny wymiar ochronny

1.OkońPerca fluviatilis20 cm
2.Pstrąg potokowySalmo trutta m. fario30 cm
3.SzczupakEsox lucius50 cm
4.WęgorzAnguilla anguilla60 cm
5.SandaczSander lucioperca50 cm

16. Dyrektor RZGW w Bydgoszczy wprowadza następujące górne limity wielkościowe poławianych ryb:

Lp.

gatunek

nazwa łacińska

górny wymiar ochronny

1.OkońPerca fluviatilis40 cm
2.Pstrąg potokowySalmo trutta m. fario45 cm
3.SzczupakEsox lucius85 cm
4.SandaczSander lucioperca75 cm

17. Zastrzega się, że w uzasadnionych przypadkach Dyrektor RZGW w Bydgoszczy, kierując się potrzebą (ochrony populacji poszczególnych gatunków ryb), może w drodze ogłoszenia wprowadzać okresowo dodatkowe obostrzenia dotyczące zwiększenia wymiaru ochronnego, zmniejszenia limitu połowu ryb i górne wymiary gospodarcze.

18. Ponadto w celu ochrony stad podstawowych, o ile zajdzie taka potrzeba, Dyrektor RZGW w Bydgoszczy może w drodze ogłoszenia czasowo wprowadzać zasadę złów i wypuść dla poszczególnych gatunków.

19. Wprowadza się dobowe limity ilościowe stosowanych zanęt w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia w ilości do 3 kg na wędkarza. Do przedmiotowego limitu wlicza się wszelkie zanęty wraz z dodatkami pochodzenia mineralnego (np. ziemia, glina) oraz organicznego (np. dżdżownice, larwy ochotki).

20. W przypadku pogarszającego się stanu jakości wód obwodu rybackiego Dyrektor RZGW w Bydgoszczy w drodze komunikatu może wprowadzić dodatkowe ograniczenia w ilości stosowanych zanęt lub wprowadzić całkowity zakaz ich stosowania..

21. Złowione ryby przeznaczone do przechowywania w stanie żywym należy przetrzymywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkiej tkaniny rozpiętej na sztywnych obręczach. Ryby z rodziny łososiowatych przeznaczone do zabrania z łowiska muszą zostać uśmiercone bezpośrednio po złowieniu. Zabrania się obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

22. Ryby łososiowate złowione inną metodą niż sztuczna przynęta należy natychmiast uwolnić.

23. Raków sygnałowych i pręgowatych oraz ryb z gatunków: sumik karłowaty, trawianka, czebaczek, amurski nie wolno wypuszczać z powrotem do łowiska po ich złowieniu.

24. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odstępy wynoszące: dla metody gruntowej i spławikowej nie mniej niż 10 m, dla metody spinningowej i muchowej nie mniej niż 25 m. Dla połowów prowadzonych z jednostki pływającej nie mniej niż 25 m. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

25. Wędkarz zobowiązany jest utrzymywać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 10 m, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

26. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody wędkarskie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie Dyrektora RZGW w Bydgoszczy.

27. Na stronie internetowej bydgoszcz.wody.gov.pl. znajduje się druk rejestru połowu ryb. Wypełniony rejestr przez Wędkarza należy przesłać droga mailową na dedykowany adres  e-mail: zezwolenia-bydgoszcz@wody.gov.pl  lub pocztą tradycyjną  w terminie do 31 stycznia w roku następującym po roku, w którym dokonywano połowu ryb.

28. Wędkujący mają obowiązek prowadzenia rejestru połowów. Po przybyciu na łowisko, przed rozpoczęciem wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do wpisania do Rejestru połowu daty wędkowania. Przeznaczone do zabrania ryby objęte limitem połowu określonym przez Regulamin należy natychmiast po złowieniu wpisać do rejestru (gatunek oraz długość całkowita ryby) przed ponownym zarzuceniem wędki do wody; pozostałe ryby, na które nie ustanowiono ilościowego limitu połowu – po zakończeniu wędkowania.

29. Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: Państwową Straż Rybacką, Społeczną Straż Rybacką, funkcjonariuszy Policji i upoważnionych pracowników PGW WP RZGW w Bydgoszczy. Na żądanie kontrolujących, wędkarz ma obowiązek okazać wymagane niniejszym Regulaminem dokumenty oraz sprzęt wędkarski, złowione ryby i posiadane przynęty.

30. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie śródlądowym i jest podstawą do ukarania sprawcy.

31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem połowu obowiązują przepisy: ustawy z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2168), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2003), a także ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 624) oraz Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,  1740ze zm.).

32. Osoby posiadające wykupione zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach wód gospodarowanych przez RZGW w Bydgoszczy biorą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu jak również przez osoby przebywające wspólnie z nią na łowisku.

33. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb jak również za osoby wspólnie przebywające z nimi na łowisku.

34. Wykupienie zezwolenia na wędkowanie w wodach gospodarowanych przez RZGW w Bydgoszczy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zapoznaniem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH     PRZEZ DYREKTORA RZGW W GDAŃSKU

 1. Łowiska wędkarskie działają w obwodach rybackich w ramach gospodarki wędkarsko – rybackiej prowadzonej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Gdańsku).
 2. Gospodarka wędkarsko – rybacka prowadzona jest w obwodach rybackich zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie gdansk.wody.gov.pl w zakładce „Łowiska RZGW” zwanym dalej LISTĄ OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W GDAŃSKU DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich zgodnych z LISTĄ OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W GDAŃSKU DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB w danym roku kalendarzowym nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Gdańsku, kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym). Imienne zezwolenia roczne wydawane są przez Dyrektora RZGW w Gdańsku na warunkach określonych w ZASADACH SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W GDAŃSKU.
 4. Prawo do okresowego (7-dniowe, miesięczne, sezonowe) amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich zgodnych z LISTĄ OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W GDAŃSKU DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB nabywają osoby, które wypełnią druk zezwolenia okresowego pobrany ze strony gdansk.wody.gov.pl. w zakładce Łowiska RZGW. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów oraz dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ulgi.
 5. Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Gdańsku nabywają również osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie „Nasze Łowiska” na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).
 6. Wymiary gospodarcze ryb, okresy ochronne, limity oraz metody połowu obowiązują zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2003).
 7. Dopuszcza się wędkowanie z jednostki pływającej po wniesieniu stosownej opłaty w porze dziennej w okresie od 1 maja do 10 grudnia, a w porze nocnej w okresie od 1 czerwca do 15 września. Niezależnie od wskazanych terminów w sytuacji wystąpienia pokrywy lodowej na łowisku obowiązuje zakaz wędkowania z jednostki pływającej.
 8. Dyrektor RZGW w Gdańsku wprowadza następujące limity dobowe (0.00 – 24.00) ryb do zabrania z łowiska w obwodach rybackich udostępnionych do amatorskiego połowu ryb:

-szczupak, sandacz, węgorz- 2szt. (łącznie)

 1. Zastrzega się, że w uzasadnionych przypadkach Dyrektor RZGW w Gdańsku kierując się potrzebą (ochrony populacji poszczególnych gatunków ryb) może w drodze ogłoszenia wprowadzać okresowo dodatkowe obostrzenia.
 2. Ponadto w celu ochrony stad podstawowych o ile zajdzie taka potrzeba Dyrektor RZGW w Gdańsku może w drodze ogłoszenia czasowo wprowadzać zasadę złów i wypuść dla poszczególnych gatunków.
 3. Złowione ryby przeznaczone do przechowywania w stanie żywym należy przetrzymywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkiej tkaniny rozpiętej na sztywnych obręczach. Ryby z rodziny łososiowatych przeznaczone do zabrania z łowiska muszą zostać uśmiercone bezpośrednio po złowieniu. Zabrania się obcinania głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.
 4. Ryby łososiowate złowione inną metodą niż sztuczna przynęta należy natychmiast uwolnić.
 5. Raków sygnałowych i pręgowatych oraz ryb z gatunków: sumik karłowaty, trawianka, czebaczek, amurski nie wolno wypuszczać z powrotem do łowiska po ich złowieniu.
 6. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odstępy wynoszące: dla metody gruntowej i spławikowej nie mniej niż 25 m, dla metody spinningowej i muchowej nie mniej niż 50 m. Dla połowów prowadzonych z jednostki pływającej nie mniej niż 50 m. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.
 7. Wędkarz zobowiązany jest utrzymywać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 10 m, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
 8. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody wędkarskie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie Dyrektora RZGW w Gdańsku.
 9. Wędkujący mają obowiązek prowadzenia rejestru połowów ryb. Po przybyciu na łowisko, przed rozpoczęciem wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do wpisania do Rejestru połowu ryb daty wędkowania. Przeznaczone do zabrania ryby objęte limitem połowu określonym przez Regulamin należy natychmiast po złowieniu, przed ponownym zarzuceniem wędki do wody wypełnić rejestr w rubrykach „GATUNEK”, „ILOŚĆ” i „DŁUGOŚĆ”; pozostałe ryby, na które nie ustanowiono ilościowego limitu połowu – po zakończeniu wędkowania.
 10. Na stronie internetowej gdansk.wody.gov.pl. w zakładce „Łowiska RZGW” znajduje się druk rejestru połowu ryb. Wypełniony rejestr przez Wędkarza należy przesłać droga mailową na dedykowany adres e-mail: zezwolenia.gdansk@wody.gov.pl  lub pocztą tradycyjną  w terminie do dnia 31 stycznia w roku następującym po roku w którym dokonywano połowu ryb.
 11. Wędkujących obowiązują zakazy wynikające z przepisów o ochronie przyrody, w szczególności:

a) zakaz stosowania zanęt w obwodach rybackich:

– Obwód rybacki cieku Czerwona Struga w zlewni rzeki Brda (poz. 164),

– Obwód rybacki jeziora Brzeźno na rzece Młosina (Mlusina, Mlusino) nr 1 (poz.181),

– Obwód rybacki jeziora Skąpe na rzece Parzenica w zlewni rzeki Wda (poz. 280),

 

b) zakaz amatorskiego połowu ryb:

– ze wschodniego brzegu jeziora Potęgowskie Duże znajdującego się w rezerwacie przyrody „Szczelina Lechicka” – Obwód rybacki jeziora Potęgowskie Duże na cieku Struga Potęgowska w zlewni rzeki Bukowina (poz. 475),

– z północnego brzegu jeziora Sarbsko znajdującego się w rezerwacie przyrody „Mierzeja Sarbska” – Obwód rybacki jeziora Sarbsko na rzece Chełst nr 2 (poz. 495).

 1. Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: Państwową Straż Rybacką, Społeczną Straż Rybacką, funkcjonariuszy Policji i upoważnionych pracowników PGW WP RZGW w Gdańsku. Na żądanie kontrolujących, wędkarz ma obowiązek okazać wymagane niniejszym Regulaminem dokumenty oraz sprzęt wędkarski, złowione ryby i posiadane przynęty.
 2. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie śródlądowym i jest podstawą do ukarania sprawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem połowu obowiązują przepisy: ustawy z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2168), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2003), a także ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 624) oraz Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,  1740 ze zm.).
 4. Osoby posiadające wykupione zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach wód gospodarowanych przez RZGW w Gdańsku biorą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu jak również przez osoby przebywające wspólnie z nią na łowisku.
 5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb jak również za osoby wspólnie przebywające z nimi na łowisku.
 6. Wykupienie zezwolenia na wędkowanie w wodach gospodarowanych przez RZGW w Gdańsku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zapoznaniem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Regulamin amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Poznaniu

1. Łowiska wędkarskie w obwodach rybackich, określonych w dokumencie WYKAZ OBWODÓW RYBACKICH I ŁOWISK UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W POZNANIU działają w ramach gospodarki wędkarskiej prowadzonej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Poznaniu).

2. Prawo do amatorskiego połowu ryb rocznego nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Poznaniu oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym). Imienne zezwolenia roczne wydawane są przez Dyrektora RZGW w Poznaniu na warunkach określonych w Zasadach sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich i łowiskach udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Poznaniu.

3. Prawo do amatorskiego połowu ryb okresowego nabywają osoby, które ze strony poznan.wody.gov.pl pobiorą druk zezwolenia okresowego i go wypełnią. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów, zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich i łowiskach udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Poznaniu.

4. Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich użytkowanych przez Dyrektora RZGW w Poznaniu nabywają również osoby, które posiadają przy sobie kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz imienne zezwolenie „Nasze Łowiska” na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie albo imienne zezwolenie „Opłata Krajowa” na amatorski połów ryb wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

5. Zezwolenie na amatorski połów ryb uprawnia do wędkowania w wodach obwodu rybackiego rzeki Ner wyłącznie z brzegu, natomiast w wodach pozostałych obwodów zarówno z brzegu jak i z jednostki pływającej.

6. Połów ryb z brzegu dozwolony jest przez cały rok w porze dziennej oraz w porze nocnej. Połów ryb z jednostek pływających dozwolony jest w okresie od 1 maja do 31 grudnia. Połów ryb z jednostek pływających oraz z lodu dozwolony jest w porze dziennej, to jest od godziny przez wschodem słońca do godziny po zachodzie słońca.

7. Połów ryb musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o rybactwie śródlądowym, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ustawą o ochronie przyrody, ustawą Prawo wodne, Kodeksem cywilnym oraz zapisami niniejszego regulaminu.

8. Posiadacz zezwolenia ma prawo do wędkowania:

 • 2 wędkami metodą gruntowo-spławikową albo
 • 1 wędką metodą spinningową albo
 • 1 wędką metodą trolingową albo
 • 1 wędką metodą podlodową.

9. Obowiązują okresy, wymiary ochronne i limity połowu oraz inne ograniczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, z poniższymi wyjątkami:

 1. wymiar gospodarczy sandacza i szczupaka do 50 cm i od 70 cm;
 2. wymiar gospodarczy okonia do 18 cm i od 35 cm;
 3. wymiar gospodarczy karasia pospolitego do 20 cm i od 30 cm;
 4. wymiar gospodarczy lina od 45 cm;
 5. limit dzienny (000-2359) ryb do zabrania z łowiska: sandacz i szczupak 2 szt. łącznie, węgorz 1 szt., lin i karaś pospolity 3 szt. łącznie, okoń 8 szt., pozostałe gatunki nie więcej jak 5 kg łącznie;
 6. poza gatunkami wymienionymi w ww. rozporządzeniu dodatkowy zakaz wypuszczania po złowieniu z powrotem do łowiska ryb z gatunków: karaś srebrzysty (tzw. japoński), amur biały, tołpyga pstra i biała.

10. Wędkujący zobowiązany jest do prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb i jego przesłania do Dyrektora RZGW w Poznaniu w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu ważności zezwolenia. Po przybyciu na łowisko, przed rozpoczęciem wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do wpisania do rejestru połowu daty wędkowania. Przeznaczone do zabrania ryby objęte limitem połowu określonym przez niniejszy regulamin należy natychmiast po złowieniu wpisać do rejestru (gatunek oraz długość całkowita ryby) przed ponownym zarzuceniem wędki do wody, pozostałe ryby, na które nie ustanowiono ilościowego limitu połowu – po zakończeniu wędkowania. Wzór rejestru amatorskiego połowu ryb stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

11. Prawo do samodzielnego wędkowania mają osoby, które ukończyły 14 lat, z obostrzeniem, iż w porze nocnej wędkujący, którzy nie ukończyli 16 roku życia muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej.

12. Osoby poniżej 14 roku życia mogą wędkować nie posiadając zezwolenia wędkarskiego pod opieką osoby dorosłej, posiadającej kartę wędkarską i odpowiednie zezwolenie na wędkowanie z zachowaniem dopuszczalnej liczby wędek w ramach jednego zezwolenia. W takim przypadku obowiązujące limity połowu ryb liczone są łącznie dla obu wędkujących.

13. Pierwszeństwo w zajmowaniu stanowiska wędkarskiego ma osoba, która przybyła na nie wcześniej. Wędkujący powinni zachować pomiędzy sobą odstępy wynoszące nie mniej niż 10 m podczas wędkowania metodą gruntowo-spławikową oraz nie mniej niż 25 m podczas połowu na spinning i z jednostek pływających. Odstępy te mogą zostać zmniejszone za obopólną zgodą wędkujących.

14. Wędkowanie musi odbywać się przy zachowaniu bezpośredniego nadzoru nad wędkami.

15. Wędkarz zobowiązany jest utrzymywać swoje stanowisko wędkarskie (w promieniu 5 m od miejsca przebywania) w czystości niezależnie od stanu w jakim je zastał podczas rozpoczynania wędkowania.

16. Zabrania się wędkowania w obrębach ochronnych i hodowlanych oraz w innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.

17. Zabrania się pozyskiwania ryb metodą na tak zwanego szarpaka.

18. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb oraz miarkę oraz zobowiązany jest wypuszczać ryby niewymiarowe, znajdujące się pod ochroną gatunkową lub złowione w okresie ochronnym niezwłocznie po złowieniu bez względu na ich stan.

19. Zabrania się przetrzymywania ryb w ilości przewyższającej limity połowu określone dla danego gatunku. Każdy wędkarz musi przetrzymywać swoje ryby osobno w stanie żywym w przeznaczonej do tego siatce wędkarskiej (z miękkiej tkaniny rozpiętej na sztywnych obręczach), worku karpiowym lub uśmiercone. Ryby złowione na lodzie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Przy czym zabrania się, przed opuszczeniem łowiska, obcinania rybom głów i ogonów (w celu umożliwienia osobom kontrolującym weryfikacji przestrzegania wymiarów ochronnych).

20. Zabrania się połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia. Dopuszcza się pozyskiwanie ryb przeznaczonych na przynętę za pomocą podrywki wędkarskiej o wymiarach nie większych niż 1×1 m i oczku o krawędzi nie mniejszej niż 5 mm. Ryby przeznaczone na przynętę muszą być pozyskane z łowiska, na którym dokonuje się połowu. Dopuszczone jest przetrzymanie ryb przynętowych w przeznaczonych do tego sadzach/wiaderkach.

21. Obowiązkiem wędkarza jest zmiana stanowiska, jeśli rozgrywane mają być w tym miejscu zawody wędkarskie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie Dyrektora RZGW w Poznaniu i jest zobowiązany do oznakowania miejsca przeznaczonego do rozgrywania zawodów. Uczestnik zawodów wędkarskich musi legitymować się stosownym zezwoleniem obowiązującym w trakcie zawodów. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za poinformowanie wszystkich uczestników zawodów o konieczności posiadania wskazanego zezwolenia.

22. Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: strażników Państwowej Straży Rybackiej, strażników Społecznej Straży Rybackiej, funkcjonariuszy Policji oraz upoważnionych przedstawicieli Dyrektora RZGW w Poznaniu. Na żądanie kontrolujących, wędkarz ma obowiązek okazać wymagane niniejszym Regulaminem dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i posiadane przynęty.

23. Stosowanie zanęt spożywczych podczas połowu ryb ogranicza się do ilości 1 kg zanęty na wędkarza na dobę, a w okresie od 15 czerwca do 15 września obowiązuje całkowity zakaz stosowania zanęt (za wyjątkiem zgłoszonych zawodów wędkarskich, gdzie dopuszcza się ilość 1 kg zanęty na wędkarza na dobę, za co odpowiadać będzie organizator zawodów, przekroczenie ilości skutkować będzie m. in. brakiem zgody na kolejne zawody). Jako zanęty spożywcze można uznać wszelkie produkty spożywcze służące wabieniu ryb i utrzymaniu ich w łowisku, m. in. mieszanki sypkie, ziarna zbóż i wszelkie produkty zbożowe, kukurydza, groch, kasze, kulki proteinowe, pellet itp.

24. Nieprzestrzeganie warunków zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym i jest podstawą do cofnięcia zezwolenia bez odszkodowania oraz do odmowy wydania kolejnego zezwolenia.

25. Osoby posiadające wykupione zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach rybackich użytkowanych przez Dyrektora RZGW w Poznaniu biorą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu również przez osoby wspólnie przebywające z nią na łowisku.

26. Dyrektor RZGW w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące połowu ryb jak również za osoby wspólnie przebywające z nimi na łowisku.

27. Wykupienie zezwolenia na wędkowanie w obwodach rybackich użytkowanych przez Dyrektora RZGW w Poznaniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z zapoznaniem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Osoba uprawniona do prowadzenia połowów o których mowa w ust. 1 jest zobligowana do przestrzegania zasad wynikających z regulaminu amatorskiego połowu ryb obowiązującego w danym obwodzie rybackim. Regulaminy obowiązujące w poszczególnych obwodach są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP tj. W przypadku terenu zarządzanego RZGW w Krakowie są to:

 

https://krakow.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/swinna-poreba/114-nieprzypisany/1644-dokumenty-sp

https://krakow.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/raba-3/114-nieprzypisany/1804-dokumenty-raba-3

https://krakow.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/tresna-i-porabka/114-nieprzypisany/2359-dokumenty-tresna-i-porabka

https://krakow.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/raba-2/114-nieprzypisany/2508-dokumenty-raba-2

 

Każde z powyższych łowisk posiada osobny regulamin. Aby nie zlewało się to w tekście odsyłamy do regulaminów na stronę RZGW Kraków

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH
UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W S
ZCZECINIE

 1. Łowiska wędkarskie w obwodach rybackich, określonych w dokumencie LISTA OBWODÓW RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W SZCZECINIE działają w ramach gospodarki wędkarskiej prowadzonej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Szczecinie).
 2. Prawo do amatorskiego połowu ryb rocznego nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Szczecinie (w formie papierowej lub elektronicznej) oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym). Imienne zezwolenia roczne wydawane są przez Dyrektora RZGW w Szczecinie na warunkach określonych w Zasadach sprzedaży zezwoleń.
 3. Prawo do amatorskiego połowu ryb okresowego nabywają osoby, które ze strony wody.gov.pl pobiorą druk zezwolenia okresowego i go wypełnią. Zezwolenie (w formie papierowej lub elektronicznej) jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów, zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach sprzedaży zezwoleń.
 4. Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Szczecinie nabywają również osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie „Nasze Łowiska” na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie albo imienne zezwolenie „Opłata Krajowa” na amatorski połów ryb wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).
 5. Zezwolenie na amatorski połów ryb uprawnia do wędkowania w obwodach rybackich określonych w dokumencie LISTA OBWODÓW RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W SZCZECINIE.
 6. Połów ryb musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o rybactwie śródlądowym, rozporządzeniem Ministra d) e) Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ustawą o ochronie przyrody, ustawą Prawo wodne, Kodeksem cywilnym oraz zapisami niniejszego regulaminu.
 7. Posiadacz zezwolenia ma prawo do wędkowania:
 • 2 wędkami metodą gruntowo-spławikową albo
 • 1 wędką metodą spinningową albo
 • 1 wędką metodą muchową albo
 • 1 wędką metodą trolingową albo
 • 1 wędką metodą podlodową.
 1. Obowiązują okresy, wymiary ochronne i limity połowu oraz inne ograniczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, z poniższymi wyjątkami:

a) wymiar gospodarczy sandacza i szczupaka            do 50 cm i od 70 cm;

b) wymiar gospodarczy okonia                                 do 18 cm i od 35 cm;

c) wymiar gospodarczy lina                                                     od 45 cm;

d) limit dzienny ryb do zabrania z łowiska: sandacz i szczupak 2 szt. łącznie, węgorz 1 szt., lin i karaś pospolity 3 szt. łącznie, okoń 8 szt., pozostałe gatunki nie więcej jak 5 kg łącznie;

e) poza gatunkami wymienionymi w ww. rozporządzeniu obowiązuje dodatkowy zakaz wypuszczania po złowieniu z powrotem do łowiska ryb z gatunków: karaś srebrzysty (tzw. japoński), amur biały, tołpyga pstra i biała, trawianka, czebaczek amurski, sumik karłowaty oraz raków sygnałowych i raków pręgowatych.

 

9. Wędkujący zobowiązany jest do prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb i jego przesłania do Dyrektora RZGW w Szczecinie w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu ważności zezwolenia. Po przybyciu na łowisko, przed rozpoczęciem wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do wpisania do rejestru połowu daty wędkowania. Przeznaczone do zabrania ryby należy wpisać do rejestru (gatunek oraz długość całkowita ryby) niezwłocznie po zakończonym łowieniu. Wzór rejestru amatorskiego połowu ryb stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

10. Prawo do samodzielnego wędkowania mają osoby, które ukończyły 14 lat, z obostrzeniem, iż w porze nocnej wędkujący, którzy nie ukończyli 16 roku życia muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej.

11. Osoby poniżej 14 roku życia mogą wędkować nie posiadając zezwolenia wędkarskiego pod opieką osoby dorosłej, posiadającej kartę wędkarską i odpowiednie zezwolenie na wędkowanie z zachowaniem dopuszczalnej liczby wędek w ramach jednego zezwolenia. W takim przypadku obowiązujące limity połowu ryb liczone są łącznie dla obu wędkujących.

12.Pierwszeństwo w zajmowaniu stanowiska wędkarskiego ma osoba, która przybyła na nie wcześniej. Wędkujący powinni zachować pomiędzy sobą odstępy wynoszące nie mniej niż 10 m podczas wędkowania metodą gruntowo-spławikową oraz nie mniej niż 25 m podczas połowu na spinning i z jednostek pływających. Odstępy te mogą zostać zmniejszone za obopólną zgodą wędkujących.

13. Wędkowanie musi odbywać się przy zachowaniu bezpośredniego nadzoru nad wędkami.

14. Wędkarz zobowiązany jest utrzymywać swoje stanowisko wędkarskie (w promieniu 5 m od miejsca przebywania) w czystości niezależnie od stanu w jakim je zastał podczas rozpoczynania wędkowania.

15. Zabrania się pozyskiwania ryb metodą na tak zwanego szarpaka.

16. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb oraz miarkę oraz zobowiązany jest wypuszczać ryby niewymiarowe, znajdujące się pod ochroną gatunkową lub złowione w okresie ochronnym niezwłocznie po złowieniu bez względu na ich stan.

17. Zabrania się przetrzymywania ryb w ilości przewyższającej limity połowu określone dla danego gatunku. Każdy wędkarz musi przetrzymywać swoje ryby osobno w stanie żywym w przeznaczonej do tego siatce wędkarskiej (z miękkiej tkaniny rozpiętej na sztywnych obręczach), worku karpiowym lub uśmiercone. Ryby złowione na lodzie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Przy czym zabrania się, przed opuszczeniem łowiska, obcinania rybom głów i ogonów (w celu umożliwienia osobom kontrolującym weryfikacji przestrzegania wymiarów ochronnych i gospodarczych).

18. Obowiązkiem wędkarza jest zmiana stanowiska, jeśli rozgrywane mają być w tym miejscu zawody wędkarskie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie Dyrektora RZGW w Szczecinie i jest zobowiązany do oznakowania miejsca przeznaczonego do rozgrywania zawodów. Uczestnik zawodów wędkarskich musi legitymować się stosownym zezwoleniem obowiązującym w trakcie zawodów. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za poinformowanie wszystkich uczestników zawodów o konieczności posiadania wskazanego zezwolenia.

19. Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: strażników Państwowej Straży Rybackiej, strażników Społecznej Straży Rybackiej, funkcjonariuszy Policji oraz upoważnionych przedstawicieli Dyrektora RZGW w Szczecinie. Na żądanie kontrolujących, wędkarz ma obowiązek okazać wymagane niniejszym Regulaminem dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i posiadane przynęty.

20. Zastrzega się, że w przypadku pogarszającego się stanu jakości wód obwodu rybackiego Dyrektor RZGW w Szczecinie w drodze ogłoszenia może wprowadzić ograniczenia w ilości stosowanych zanęt lub wprowadzić całkowity zakaz ich stosowania. Wprowadzenie takiego ograniczenia nie wymaga zmiany regulaminu.

21. Nieprzestrzeganie warunków zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym i jest podstawą do cofnięcia zezwolenia bez odszkodowania oraz do odmowy wydania kolejnego zezwolenia.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem połowu obowiązują przepisy ustawy o Rybactwie śródlądowym z 18 kwietnia 1985 r., Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie a także Ustawa o ochronie przyrody oraz Kodeksu cywilnego.

23. Osoby posiadające wykupione zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach rybackich użytkowanych przez Dyrektora RZGW w Szczecinie biorą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu również przez osoby wspólnie przebywające z nią na łowisku.

24. Dyrektor RZGW w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące połowu ryb jak również za osoby wspólnie przebywające z nimi na łowisku.

25. Wykupienie zezwolenia na wędkowanie w obwodach rybackich użytkowanych przez Dyrektora RZGW w Szczecinie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z zapoznaniem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W ŁOWISKU „ZBIORNIK JUTROSIN” UDOSTĘPNIONYM PRZEZ DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

1. Łowisko „Zbiornik Jutrosin” działa w ramach gospodarki wędkarskiej prowadzonej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW we Wrocławiu).

2. Łowisko „Zbiornik Jutrosin” położone jest w miejscowości Jutrosin w powiecie rawickim, województwo wielkopolskie.

3. Prawo do amatorskiego połowu ryb w łowisku „Zbiornik Jutrosin” w danym roku kalendarzowym nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu – zezwolenie roczne oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym). Imienne zezwolenia roczne wydawane są przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu na warunkach określonych w Zasadach sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w łowisku „Zbiornik Jutrosin” udostępnionym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

4. Prawo do okresowego amatorskiego połowu ryb w łowisku „Zbiornik Jutrosin” nabywają osoby, które ze strony wody.gov.pl pobiorą druk zezwolenia okresowego i go wypełnią. Imienne zezwolenie okresowe jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów, zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w łowisku „Zbiornik Jutrosin” udostępnionym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

5. Prawo do amatorskiego połowu ryb w łowisku „Zbiornik Jutrosin” nabywają również osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie „Nasze Łowiska” na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).

6. Połów ryb musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o rybactwie śródlądowym, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ustawą o ochronie przyrody, ustawą Prawo wodne, Kodeksem cywilnym oraz zapisami niniejszego regulaminu.

7. Posiadacz zezwolenia ma prawo do wędkowania:

– wędkami metodą gruntowo-spławikową albo

– 1 wędką metodą spinningową albo

– 1 wędką metodą podlodową.

8. Obowiązują okresy, wymiary ochronne i limity połowu oraz inne ograniczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, z poniższymi wyjątkami:

– wymiar gospodarczy sandacza i szczupaka do 50 cm i od 70 cm;

– wymiar gospodarczy okonia do 18 cm i od 35 cm;

– wymiar gospodarczy karasia pospolitego do 20 cm i od 30 cm;

– wymiar gospodarczy lina od 45 cm;

– limit dzienny (000-2400) ryb do zabrania z łowiska: sandacz i szczupak 2 szt. łącznie, węgorz 1 szt., lin i karaś pospolity 3 szt. łącznie, okoń 8 szt., pozostałe gatunki nie więcej jak 5 kg łącznie;

– poza gatunkami wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie zakaz wypuszczania po złowieniu z powrotem do łowiska ryb dotyczy także gatunków: karaś srebrzysty (tzw. japoński), amur biały, tołpyga pstra i biała.

9. Wędkujący zobowiązany jest do prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb i jego przesłania do Dyrektora RZGW we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu ważności zezwolenia. Po przybyciu na łowisko, przed rozpoczęciem wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do wpisania do rejestru połowu daty wędkowania. Przeznaczone do zabrania ryby objęte limitem połowu określonym przez niniejszy regulamin należy natychmiast po złowieniu wpisać do rejestru (gatunek oraz długość całkowita ryby) przed ponownym zarzuceniem wędki do wody, pozostałe ryby, na które nie ustanowiono ilościowego limitu połowu – po zakończeniu wędkowania. Wzór rejestru amatorskiego połowu ryb stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

10. Połów ryb z brzegu dozwolony jest przez cały rok w porze dziennej oraz w porze nocnej. Połów ryb z jednostek pływających jest niedozwolony.

11. Prawo do samodzielnego wędkowania mają osoby, które ukończyły 14 lat, z obostrzeniem, iż w porze nocnej wędkujący, którzy nie ukończyli 16 roku życia muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej.

12. Osoby poniżej 14 roku życia mogą wędkować nie posiadając zezwolenia wędkarskiego pod opieką osoby dorosłej, posiadającej kartę wędkarską i odpowiednie zezwolenie na wędkowanie z zachowaniem dopuszczalnej liczby wędek w ramach jednego zezwolenia. W takim przypadku obowiązujące limity połowu ryb liczone są łącznie dla obu wędkujących.

13. Pierwszeństwo w zajmowaniu stanowiska wędkarskiego ma osoba, która przybyła na nie wcześniej. Wędkujący powinni zachować pomiędzy sobą odstępy wynoszące nie mniej niż 10 m podczas wędkowania metodą gruntowo-spławikową oraz nie mniej niż 25 m podczas połowu na spinning. Odstępy te mogą zostać zmniejszone za obopólną zgodą wędkujących.

14. Wędkowanie musi odbywać się przy zachowaniu bezpośredniego nadzoru nad wędkami.

15. Wędkarz zobowiązany jest utrzymywać swoje stanowisko wędkarskie (w promieniu 5 m od miejsca przebywania) w czystości niezależnie od stanu w jakim je zastał podczas rozpoczynania wędkowania.

16. Zabrania się pozyskiwania ryb metodą na tak zwanego szarpaka.

17. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb oraz miarkę oraz zobowiązany jest wypuszczać ryby niewymiarowe, znajdujące się pod ochroną gatunkową lub złowione w okresie ochronnym niezwłocznie po złowieniu bez względu na ich stan.

18. Zabrania się przetrzymywania ryb w ilości przewyższającej limity połowu określone dla danego gatunku. Każdy wędkarz musi przetrzymywać swoje ryby osobno w stanie żywym w przeznaczonej do tego siatce wędkarskiej (z miękkiej tkaniny rozpiętej na sztywnych obręczach), worku karpiowym lub uśmiercone. Ryby złowione na lodzie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Przy czym zabrania się, przed opuszczeniem łowiska, obcinania rybom głów i ogonów (w celu umożliwienia osobom kontrolującym weryfikacji przestrzegania wymiarów ochronnych).

19. Zabrania się połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia. Dopuszcza się pozyskiwanie ryb przeznaczonych na przynętę za pomocą podrywki wędkarskiej o wymiarach nie większych niż 1×1 m i oczku o krawędzi nie mniejszej niż 5 mm. Ryby przeznaczone na przynętę muszą być pozyskane z łowiska, na którym dokonuje się połowu. Dopuszczone jest przetrzymanie ryb przynętowych w przeznaczonych do tego sadzach/wiaderkach.

20. Obowiązkiem wędkarza jest zmiana stanowiska, jeśli rozgrywane mają być w tym miejscu zawody wędkarskie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie Dyrektora RZGW we Wrocławiu i jest zobowiązany do oznakowania miejsca przeznaczonego do rozgrywania zawodów. Uczestnik zawodów wędkarskich musi legitymować się stosownym zezwoleniem obowiązującym w trakcie zawodów. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za poinformowanie wszystkich uczestników zawodów o konieczności posiadania wskazanego zezwolenia.

21. Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: strażników Państwowej Straży Rybackiej, strażników Społecznej Straży Rybackiej, funkcjonariuszy Policji oraz upoważnionych przedstawicieli Dyrektora RZGW we Wrocławiu. Na żądanie kontrolujących, wędkarz ma obowiązek okazać wymagane niniejszym Regulaminem dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i posiadane przynęty.

22. Zastrzega się, że w przypadku pogarszającego się stanu jakości wód obwodu rybackiego Dyrektor RZGW we Wrocławiu w drodze ogłoszenia może wprowadzić ograniczenia w ilości stosowanych zanęt lub wprowadzić całkowity zakaz ich stosowania. Wprowadzenie takiego ograniczenia nie wymaga zmiany regulaminu.

23. Zastrzega się, że Dyrektor RZGW we Wrocławiu w drodze ogłoszenia może wprowadzić ograniczenia co do odcinków linii brzegowej łowiska „Zbiornik Jutrosin” i miejsc dostępnych do wędkowania. Wprowadzenie takiego ograniczenia nie wymaga zmiany regulaminu.

24. Nieprzestrzeganie warunków zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym i jest podstawą do cofnięcia zezwolenia bez odszkodowania oraz do odmowy wydania kolejnego zezwolenia.

25. Osoby korzystające z amatorskiego połowu ryb w łowisku „Zbiornik Jutrosin” biorą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu również przez osoby wspólnie przebywające z nią na łowisku.

26. Dyrektor RZGW we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące połowu ryb jak również za osoby wspólnie przebywające z nimi na łowisku.

27. Wykupienie opłaty za wędkowanie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zapoznaniem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Ostatnia aktualizacja 09.01.2023r. – 13:05

Jedna odpowiedź do “Regulamin amatorskiego połowu ryb – Wody Polskie

 1. Ryszard pisze:

  Dlaczego stwarza się tyle problemów w dokonaniu opłaty za połów ryb. Można by to zrobić w prosty sposób, dokonać przelewu na odpowiednie konto i po sprawie. Druga sprawa to wysokość opłaty, dlaczego jest tak drogo, co z zarybianiem dalej jest to fikcja. Trzecia sprawa dlaczego jest brak zniżek dla emerytów. Polskie Wody i PZW to jedna bajka: wydoić wędkarza na maxa, a w zamian nie dać nic. Nie tędy droga, najważniejsze są ciepłe posadki urzędników, którzy widzą tylko swój interes.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.