logo

Regulamin portalu wędkarskiego Amatorskie Wędkowanie

 1. Definicje
  a. Portal – serwis internetowy o nazwie „Amatorskie Wędkowanie”, dostępny pod adresem www.amatorskie-wedkowanie.pl.
  b. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z usług i treści udostępnianych na Portalu.
  c. Afiliacja – forma współpracy pomiędzy Portalem a zewnętrznymi podmiotami (partnerami), w ramach której na Portalu prezentowane są oferty, produkty lub usługi partnerów, a w zamian Portal może otrzymać wynagrodzenie za wygenerowane akcje użytkowników.
  d. Partner – zewnętrzny podmiot, z którym Portal współpracuje w ramach afiliacji.
 2. Zakres i cel afiliacji
  a. Portal Amatorskie Wędkowanie może korzystać z afiliacji w celu prezentowania ofert, produktów lub usług Partnerów na stronach Portalu.
  b. Afiliacja ma na celu zaoferowanie Użytkownikom szerokiej gamy produktów i usług związanych z wędkarstwem.

 3. Odpowiedzialność Portalu
  a. Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakość, zgodność z opisem i prawidłowe wykonanie ofert, produktów lub usług Partnerów.
  b. Portal nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty poniesione przez Użytkowników w wyniku skorzystania z ofert, produktów lub usług Partnerów.

 4. Odpowiedzialność Użytkownika
  a. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w ramach afiliacji i skorzystania z ofert, produktów lub usług Partnerów.
  b. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminami i warunkami korzystania ofert, produktów lub usług Partnerów przed dokonaniem zakupu.
  c. Portal nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia przez Użytkowników regulaminów i warunków korzystania ofert, produktów lub usług Partnerów.

 5. Prowizje i wynagrodzenie
  a. Portal może otrzymać wynagrodzenie w postaci prowizji za wygenerowane akcje Użytkowników na stronach Partnerów, takie jak np. zakup produktu.
  b. Wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie z każdym Partnerem i może ulec zmianie w zależności od ustaleń pomiędzy Portalami.

 6. Polityka prywatności
  a. Portal dba o prywatność Użytkowników i nie przekazuje danych osobowych Użytkowników Partnerom bez wyraźnej zgody Użytkownika.
  b. Portal postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 7. Zmiany regulaminu
  a. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.
  b. Zmiany regulaminu zostaną opublikowane na stronie Portalu i będą obowiązywać od daty ich opublikowania.

 8. Postanowienia końcowe
  a. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie Portalu.
  b. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązujących przepisów prawa polskiego.
  c. Wszelkie spory wynikające z afiliacji rozstrzygane są przez sąd właściwy dla siedziby Portalu.

Zapraszamy do korzystania z naszego portalu Amatorskie Wędkowanie i cieszenia się bogatą ofertą produktów i usług związanych z wędkarstwem.

Zaloguj się Facebookiem Instagram YouTube TikTok