AKTUALNOŚCI

Wody Polskie z nowym programem „Opłata Krajowa”

wody polskie

Poniżej przedstawiamy nowy program Wód Polskich jakim jest „Opłata Krajowa”.  Opiszemy dokładnie co to za program i na jakich zasadach będzie on obowiązywał w 2023r. 

Zaczęło się to wprowadzeniem zarządzenia

nr 67/2022 Prezesa PGW WP z dnia 30.11.2022r.

w sprawie wprowadzenia Zasad sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w 2023 roku

w ramach programu OPŁATA KRAJOWA.

Na podstawie art. 241 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 t.j.) i § 6 ust. 1 Statutu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. poz. 2506) w zw. z art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 poz. 883 t.j.) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Ustanawia się Program „OPŁATA KRAJOWA” i wprowadza się Zasady sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w 2023 r. w ramach Programu OPŁATA KRAJOWA, stanowiące Załącznik nr 1 do Zarządzenia.2. Wprowadza się wzór oświadczenia o przystąpieniu do Programu OPŁATA KRAJOWA, który stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67 /2022

ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W 2023 ROKU W RAMACH PROGRAMU OPŁATA KRAJOWA

§ 1.

1. Uprawniony do rybactwa, którego obwód rybacki znajduje się w wykazie wód Programu Opłata Krajowa (dalej: ,,Program”), sprzedaje zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach rybackich i łowiskach, które objęte są Programem i znajdują się w wykazie wód Programu (dalej:„Zezwolenie”), na zasadach i warunkach określonych niniejszymi Zasadami sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w 2023 r. w ramach Programu Opłata Krajowa (dalej: ,,Zasady”).
2. Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich i łowiskach w 2023 r., tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r.
3. Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb również z jednostki pływającej z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Uprawniony wykonujący amatorski połów ryb jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu obowiązującego w danym obwodzie rybackim i łowisku, w szczególności w zakresie amatorskiego połowu ryb z jednostki pływającej.

§ 2.

1. Wysokość opłaty sprzedaży rocznego Zezwolenia ustalona jest Zarządzeniem nr 58/2022 Prezesa Państwowego Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty sprzedaży zezwoleń OPŁATA KRAJOWA obowiązującej w roku kalendarzowym 2023 oraz nadania uprawnienia do ulgi w opłacie.
2. Wędkarz korzystający z zezwolenia na amatorski połów ryb wydawanego przez użytkownika rybackiego obowiązującego w jego obwodzie i nie wydanego w ramach Programu, celem uzyskania Zezwolenia w ramach Programu dokonuje opłaty za to Zezwolenie, która wynosi różnicę pomiędzy ceną za posiadane zezwolenia, a ceną Zezwolenia w ramach Programu.
3. Kwota opłaty i dopłaty, o której mowa ust. 2 pozostaje na koncie uprawnionego do rybactwa, który wydał Zezwolenie.

§3.

1. PGW Wody Polskie przygotowuje i przekazuje uprawnionym do rybactwa dokument Zezwolenia, którego uzupełnienie o dane wędkarza następuje przez uprawnionego do rybactwa w chwili sprzedaży Zezwolenia.
2. Dokument Zezwolenia jest drukiem ścisłego zarachowania.
3. Każdy uprawniony do rybactwa jest zobowiązany przesłać do Departamentu Rybactwa w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie do 5. dnia każdego miesiąca informację o liczbie sprzedanych Zezwoleń w miesiącu poprzedzającym.
4. Wszystkie niewykorzystane dokumenty Zezwolenia zwracane są do PGW Wody Polskie do dnia 5 stycznia roku następnego.
5. Za niezwrócone dokumenty Zezwolenia uprawniony do rybactwa zostanie obciążony pełną wysokością ich wartości.

oświadczenie wody Polskie

ZARZĄDZENIE NR 58 /2022
PREZESA
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE
z dnia 29. 09. 2022 r.


w sprawie określenia wysokości stawki opłaty sprzedaży zezwoleń OPŁATA KRAJOWA obowiązującej w roku kalendarzowym 2023 oraz nadania uprawnienia do ulgi w opłacie


Na podstawie art. 241 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 Statutu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2506) w zw. z art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 883) zarządza się, co następuje:


§ 1.

1. Ustala się wysokość opłaty za sprzedaż rocznego zezwolenia OPŁATA KRAJOWA w obwodach rybackich i łowiskach, które przystąpią do programu OPŁATA KRAJOWA, obowiązującej w roku kalendarzowym 2023 w wysokości 350,00 zł brutto.
2. Ustala się wysokość opłaty za sprzedaż ulgowego zezwolenia OPŁATA KRAJOWA obowiązującej w roku kalendarzowym 2023 w wysokości 175,00 zł brutto (50% opłaty rocznego zezwolenia OPŁATA KRAJOWA).
3. Do ulgi w opłacie za sprzedaż zezwolenia OPŁATA KRAJOWA obowiązującej w roku kalendarzowym 2023 uprawniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia.
4. Osoba uprawniona do ulgi zobowiązana jest przy kontroli okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek.
5. Ustala się wysokość dopłaty do zezwolenia OPŁATA KRAJOWA za łowienie z jednostki pływającej w obwodach, w których zgodnie z regulaminami amatorskiego połowu jest to dopuszczalne, obowiązującej w roku kalendarzowym 2023 w wysokości 50,00 zł brutto.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r .

PODSUMOWANIE

Z powyższych zarządzeń wynika, że wody Polskie utworzyły nowy program do którego będą mogli zgłaszać się dzierżawcy wód np. PZW. Tak aby udostępnić jak największą liczbę łowisk wędkarzom opłacając tylko jedno zezwolenie. Na tym zezwoleniu będziemy mogli wędkować na wszystkich łowiskach Wód Polskich i dzierżawców którzy przystąpią do programu.  Jak zaznaczają Wody Polskie lista dostępnych łowisk w programie będzie stale aktualizowana. Zaznacza również, że regulamin połowu może różnić się od danego łowiska i warto się z nim zaznajomić dla każdego z dostępnych programie łowisk. 

Poniżej wykaz obwodów rybackich objętych programem OPŁATA KRAJOWA:

  • jezioro Bytoń w zlewni rzeki Zgłowiączka nr 4;
  • jezioro Grojeckie w zlewni rzeki Zgłowiączka nr 9;
  • jezioro Lutoborskie w zlewni rzeki Lubieńka nr 4;
  • jezioro Ługowskie w zlewni rzeki Chodeczka nr 5;
  • jezioro Skrwilno w zlewni rzeki Skrwa Prawa nr 2;
  • jezioro Świesz w zlewni rzeki Zgłowiączka nr 3;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.